פרטיות

חברת זוגלובק מתייחסת בכבוד לפרטיות

חברת נקניק נהריה זוגלובק בע"מ (להלן: "זוגלובק") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת זו (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת זוגלובק במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים לאתר

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.

שים לב כי הינך נותן הסכמתך בעת מילוי הנתונים לקבל מידע ודיוור מזוגלובק , אם אינך מעוניין אנא ציין זאת במפורש.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לזוגלובק, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

מסירת תכנים לפרסום

זוגלובק מאפשרת לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת בקורת, תלונות, הצעות לשיפור, סיפורים קצרים, ורעיונות לשיפור השירות או למוצרים חדשים. הנך מסכים ומאשר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בזוגלובק וטיפול בתלונות. כל זאת, לפי ראות עיניה של זוגלובק ובכלל זה אתה מסכים שזוגלובק תפרסם או תשתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת.

בנוסף, במסירת התכנים לפרסום הנך מצהיר כי אינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף זוגלובק מידע על נוהגך באתר, לרבות תוכן שיצרת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, זוגלובק רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר כל זאת למטרות צרכניות או שיווקיות בלבד.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר המידע של זוגלובק, שישרם בפנקס מאגרי המידע. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את זוגלובק לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי ליצור איתך קשר מדי פעם, בין על ידי זוגלובק עצמה ובין על ידי מי מטעמה, לרבות בדרך של משלוח הודעות דואר אלקטרוני ומידע בדבר שירותיה ומוצריה של זוגלובק וכן לצורך ביצוע מחקרים וסקרי שוק. מידע והודעות אלה ישוגרו אליך בכפוף להצהרתך שידוע לך ואתה מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של זוגלובק ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת המידע וההודעות;
 • ליצירת הקשר אתך כשזוגלובק סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

זוגלובק לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי זוגלובק כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי זוגלובק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין זוגלובק;
 • בכל מקרה שזוגלובק תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • זוגלובק תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לזוגלובק, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • זוגלובק רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בזוגלובק וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך.
 • אם זוגלובק תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של זוגלובק ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

זוגלובק מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי זוגלובק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, זוגלובק לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שינויים במדיניות הפרטיות

זוגלובק רשאית לשנות מידי פעם את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן בשימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.